مهندسین خلاق مشاور

داده کاوان ایرسا

پیشگام و توسعه دهنده

حوزه فناوری و ارتباطات

شهر ایرسا - اولین پاویون در حوزه فناوری تجاری 

irsabtc

 با یاری ایزد منان و به نام ایران،

شرکت داده‌کاوان ایرسا (سهامی خاص)

در راستای مأموریت و چشم‌انداز خود، با تکیه بر دانش کارشناسان ایرانـی، مشـتری مـداری را سـرلوحه‌ی همه‌ی تکاپوهای خـود قـرار داده اسـت تـا بـا تولید علـم و ایجـاد تجربه‌ی نو سـبک زندگـی دیجیتـال، محیط مشـارکتی درون سـازمانی و رضایـت مشـتریان را سـرمایه‌ی بزرگ به‌دست آورده‌ی خـود، بدانـد. صداقـت و سـلامتی فکـری و عملـی، سـرلوحه‌ی تمامـی اقدامـات صـورت گرفتـه در گـذران شـبانه روزی ماسـت و اعتماد مشـتریان سـازمانی و عمومی، گویای این مسـأله است.
اهداف بلندمان را با تلاشـی همیشگی دنبـال مـی‌کنیـم تـا همـراه هممیهنان‌مان در راه ارتقای سـطح علمی کشور در زمینه‌ی دانش‌های نویـن، درآمدزایـی از آن و در نهایت جایگزینـی ایـن سـبک نو، پیشـگام و الگویـی موفـق باشـیم. فراهـم‌سـازی بسـتری مناسـب در ایـن زمینه را وظیفـه‌ی خـود و دعوت مشـتریان را به این دوره‌ی نو، افتخـار خود می‌دانیم.

ایرسا بی تی سی

پروژه های جذب سرمایه گذار علاقه مندبه صنعت ارزهای دیجیتال

پروژه راه اندازی استخر ملی

پروژه راه اندازی صرافی بین المللی و راه اندازی رمزارز منطقه ایی

پروژه راه اندازی خط تولید دستگاه های استخراج رمز ارز

ایرسا برندینگ
خدمات ما

آخرین حضور ما در کنار شما

 

بشتابید!

زمان پیروزی نزدیک است...

با ما همراه باشید

مشتریان ما

افتخار همراهی با شما