ایرسا کمپانی - برندینگ

دپارتمان برندینگ و شخصیت بخشی

صاحبــان کســب و کار، بــه جــز دغدغــه ی فــروش کالا و خدمــات، دغدغــه ی برندینــگ و فعالیــت هدفمنــد و پویــا در عرصــه ی محیطــی و فضــای مجــازی را نیــز دارنــد.
فعالیــت هایــی در زمینــه برندســازی، بازاریابــی، تبلیغــات و.. کــه مســتقیما بــر روی شــناخته شــدن و اخــذ ســهم بیشــتری از بــازار هــدف و در نتیجــه ســودآوری، تاثیــر دارد. گروه ایرســابرندینـگ، بـا هـدف مدیریـت کـردن ایـن قسـمت از فعالیـت هـای هـر کسـب و کار، بـه صـورت پروژه محور، شکل گرفته و با کادری مجرب و متخصص در این امر، در حال پیشروی می باشد.

شهر ایرسا

 

دپارتمان برندینگ - ایرسا کمپانی
شخصیت بخشی به کسب و کارها

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و حتــی خانگــی، گســترش زیــادی داشــته و بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــیپردازنــد. ســود حاصــل از ایــن کســب و کارهــا، بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد. مزیــت رقابتــی از جملــه ی ایــن عوامــل مــی باشــد. امــا آن عاملــی کــه بــرای هــر شــرکت، بزرگتریــن ارزش محســوب مــی شــود، آشــنایی نــام تجــاری آن ســازمان و احســاس قرابــت مشــتریان بــا آن برنــد مــی باشــد. خلــق ایــن نــام تجــاری، تــاش بــرای شناســاندن آن و ایجــاد اطمینــان در مشــریان، بزرگتریــن هــدف کســب و کارهــا مــی باشــد. توجــه بــه رقبــا و تــلاش متخصصــان ایــن حــوزه، بــرای تدویــن اســتراتژی برندســازی موفــق، تمامــی کســب و کارهــای نوپــا را بــه برندســازی و یــا حتــی ری برندینــگ و خلــق نــام تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان تبلیغات و بازاریابی - ایرسا برندینگ
تولید و عرضه

جلــب مخاطــب در گــرو داشــتن تبلیغــات و بازاریابــی جهتمنــد اســت. تبلیغــات و بازاریابــی مؤثــر، کلیــد موفقیــت تجــاری کســب و کار شماســت. شــناخت مخاطــب و تعییــن شــیوه درســت تبلیغــات، ســرمایه گــذاری بــر روی مشــتریان قدیمــی و کســب مشــتریان جدیــد، پشــتیبانی خدمــات و حفــظ رضایــت مشــتریان از اقداماتــی اســت کــه در بازاریابــی یــک محصــول بایــد در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن بایــد بــه اهمیــت اینترنــت در رونــد جزئــی زندگــی نیــز توجــه نمــود و بــرای ایجــاد بســتری مناســب جهــت حفــظ و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان، برنامــه ریــزی کــرد. اســتفاده از ابــزار ایــن حــوزه هــم، موضــوع قابــل اهمیــت دیگــر مــی باشــد. چــون رســاندن پیــام در قالــب مناســب محتــوای آن، اصــل مهمــی در میــزان تاثیرگــذاری پیــام محســوب مــی شــود. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان تحقیقات و توسعه
شتاب به تولید

هـر سـازمان بخشـی از یـک صنعـت مـی باشـد و میتـوان بـه وضـوح در صنایـع پیشـرو،توســعه لحظــه ای تکنولــوژی و ارائــه محصــوالت و خدمــات نویــن را مشــاهده کــرد. محصــوالت و خدمــات نوآورانــه بــا ایــده هــای جدیــد ، محصــوالت و خدمــات قبلـی سـازمان هـا را از دور خـارج میکنـد. تحقیـق و توسـعه(R&D)تاثیـر مسـتقیمی بــر نــوآوری، بهــره وری، کیفیــت، ســطح اســتاندارد زندگــی، ســهم بــازار و نیــز دیگــر عواملــی کــه در افزایــش تــوان رقابتــی ســازمانها موثــر هســتند، دارد.واحــد تحقیــق و توسـعه، قلـب یـک شـرکت یـا سـازمان اسـت و نقـش آن تغذیـه تکنولوژیکـی شـرکت در همگامــی بــا رونــد پیشــرفت علــوم و دانــش و خواســته هــای مدیریــت اســت.
واحدهــای تحقیــق و توســعه بایــد جســتجوگر تکنولــوژی و نــوآوری باشــند . نــوآوری در یـک شـرکت زمانـی شـکوفا میشـود کـه همـه افـراد حاضـر در آن شـرکت به دنبـال خلـق ارزشهـای جدیـدی باشـند و ایـن موضوع در آن کسـب و کار نهادینه شـده باشـد.

IRSA COMPANY-IRSA BRANDING

ایرسا بی تی سی - ای تی

دپارتمان مشاوره فنی و مهندسی

عمـده فعالیـت ایرسـا بـی تـی سـی همـراه بــا پشــتیبانی دقیــق و کارشناســانه، در راه انــدازی صفــر تــا صــد مراکــز دیتاســنتر و مـزارع اسـتخراج رمزارزهـا مـی باشـد. ایرسـا
بـی تـی سـی از روز احـداث تـا کنـون و تنهـا طــی چهارســال، موفــق بــه کســب گواهــی اعتمــاد مردمــی شــده اســت و در سرتاســر ایــران بــه عنــوان یکــی از خــوش نــام تریــن و معتبرتریــن خدمــات دهنــدگان بــا محوریــت آموزشــی و پژوهشــی شــناخته مــی شــود کــه همیــن امــر نویدبخــش اخبــار عالــی از ســری اقدامــات نوآورانــه ایرســا خواهــد بــود. ایرســا از ســال 1398 فعالیـت خـود را در زمینـه فنـاوری اطلاعـات و ارزهــای دیجیتــال آغــاز نمــوده و بــا هــدف ایجــاد یــک ســبک زندگــی نویــن و ایرانـی، بـه توسـعه اشـتغال زایـی و ارزآوری ویــژه ی ایــن صنایــع پرداختــه اســت و در ایــن میــان، بــا افتخــار، بیــش از 6700 پــروژه مشــاوره در جهــت ســرمایه گــذاری بــرای هممیهنـان عزیـز را بـه ثمر رسـانیده اسـت.

irsabtc

شهر ایرسا

 

دپارتمان مشاوره اقتصادی - ایرسا بی تی سی

درگاه ارائه خدمات اقتصادی در زمینه دیفای

بایــد صادقانــه بگوییــم کــه طــرز نگــرش شــما قابــل تحســین اســت زیــرا صنعتــی را بــرای فعالیــت و ســرمایه گذاری برگزیــده ایــد کــه کارشناســان خبــره مالــی جهــان اعتقــاد دارنــد، آینــده پولــی جهــان در اختیــار ارزهــای دیجیتــال (رمزارزهــا) میباشــد.
اگر شما آگاهانه وارد این صنعت نوین شوید، آن وقت میتوانید سودهای سرشاری را کسـب کنید. تیم کارشناسـان حرفهای و تلاشـگر ایرسا بی تی سی، در این راه همراه شـما هسـتند تا مشـتاقانه تمام تجربیات و دانش خود را با شـما به اشتراک بگذارند.
موفقیــت معاملــه گــران در ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم بــا واکنــش هــای هیجانــی و ناگهانــی آنــان در بــازار دارد. در همیــن جهــت مشــاوران مــا بــا کنتــرل ایــن نــوع ســوگیری هــای شــناختی بــه معاملــه گــران کمــک میکننــد تــا ایــن رفتــار هــا را کنتــرل نماینــد و در مســیر یــک تریــد موفــق گام بردارنــد.
تاریــخ امــور مالــی متمرکــز نشــان داده اســت کــه واســطه های متمرکــز میتواننــد مرتکــب فســاد یــا خطــای غیرعمــدی شــوند. در همیــن راســتا ایــن دپارتمــان قصــد دارد بــا راه انــدازی حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز بــا اســتفاده از بــلاک چیــن و مفهـوم غیرمتمرکز(دیفـای)، فسـاد، خطـای غیرعمـدی و نیـاز بـه اعتمـاد متمرکـز را از بیــن ببــرد و مســائل مربــوط بــه امــور مالــی را بــرای شــما عزیــزان تســهیل نمایــد. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان مشاوره مهندسی سخت وشبکه ارائه خدمات مهندسی در جهت راه اندازی مراکز دیتاسنتر و مراکز استخراج رمز ارز ها

شرکت ما خدمات متنوعی از فاز مطالعات تا فاز بهرهبرداری در زمینه زیرساخت سخت افزاری کامپیوتری و شبکه ها ارائه می‌دهد که شامل موارد زیر می باشد:
طراحی و پیاده‌سازی شبکه: ما شبکه‌های سازمانی را با توجه به نیازهای خاص سازمان شما طراحی و پیاده‌سازی می‌کنیم. این شامل انتخاب و نصب تجهیزات مناسب شبکه مانند سوئیچ‌ها، روترها و سرورها است.
امنیت شبکه: ما راهکارهای امنیتی را برای محافظت از شبکه سازمانی شما عرضه می‌کنیم. این شامل فایروال‌ها، سیستم‌های جلوگیری از نفوذ و رمزنگاری اطلاعات است.
مدیریت و نگهداری شبکه: ما خدمات مدیریت و نگهداری شبکه را ارائه می‌دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که شبکه شما همیشه در حالت بهینه کار می‌کند.
پشتیبانی و خدمات پس از فروش: تیم پشتیبانی ما همیشه آماده پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات فنی شما است.

دپارتمان مشاوره مهندسی نرم و برنامه نویسی

دپارتمان مهندسی نرم‌افزار داده کاوان ایرسا، به عنوان یکی از ارکان اصلی و حیاتی شرکت، متشکل از تیمی مجرب و حرفه‌ای از متخصصان نرم‌افزار است که با استفاده از آخرین فناوری‌ها و متدولوژی‌های روز دنیا، به طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری پیچیده و پیشرفته می‌پردازند.
تیم مهندسی نرم‌افزار ما در تلاش است تا با بهره‌گیری از فرآیندهای مهندسی نرم‌افزار استاندارد و اصولی، نیازهای مشتریان و کاربران را به بهترین شکل ممکن برآورده کند. این دپارتمان شامل بخش‌های مختلفی از جمله تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی سیستم، برنامه‌نویسی، تست و ارزیابی، و پشتیبانی و نگهداری است که هر یک به صورت همزمان و هماهنگ به اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری می‌پردازند.
پـس علـم بـه ایـن تغییر، چـراغ نیاز به آمـوزش را در درون هر فردی روشـن خواهد کرد.موفقیــت معاملــه گــران در ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم بــا واکنــش هــای هیجانــی و ناگهانــی آنــان در بــازار دارد. در همیــن جهــت مشــاوران مــا بــا کنتــرل ایــن نــوع ســوگیری هــای شــناختی بــه معاملــه گــران کمــک میکننــد تــا ایــن رفتــار هــا را کنتــرل نماینــد و در مســیر یــک تریــد موفــق گام بردارنــد.
تاریــخ امــور مالــی متمرکــز نشــان داده اســت کــه واســطه های متمرکــز میتواننــد مرتکــب فســاد یــا خطــای غیرعمــدی شــوند. در همیــن راســتا ایــن دپارتمــان قصــد دارد بــا راه انــدازی حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز بــا اســتفاده از بــلاک چیــن و مفهـوم غیرمتمرکز(دیفـای)، فسـاد، خطـای غیرعمـدی و نیـاز بـه اعتمـاد متمرکـز را از بیــن ببــرد و مســائل مربــوط بــه امــور مالــی را بــرای شــما عزیــزان تســهیل نمایــد. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

ایرسا بی تی سی - ای تی

دپارتمان مشاوره مهندسی نرم و برنامه نویسی

دپارتمان مهندسی نرم‌افزار داده کاوان ایرسا، به عنوان یکی از ارکان اصلی و حیاتی شرکت، متشکل از تیمی مجرب و حرفه‌ای از متخصصان نرم‌افزار است که با استفاده از آخرین فناوری‌ها و متدولوژی‌های روز دنیا، به طراحی، توسعه، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری پیچیده و پیشرفته می‌پردازند.
تیم مهندسی نرم‌افزار ما در تلاش است تا با بهره‌گیری از فرآیندهای مهندسی نرم‌افزار استاندارد و اصولی، نیازهای مشتریان و کاربران را به بهترین شکل ممکن برآورده کند. این دپارتمان شامل بخش‌های مختلفی از جمله تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی سیستم، برنامه‌نویسی، تست و ارزیابی، و پشتیبانی و نگهداری است که هر یک به صورت همزمان و هماهنگ به اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری می‌پردازند.

شهر ایرسا

 

خدمات ما

•تحلیل نیازمندی‌ها: شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و ترجمه آن‌ها به مشخصات فنی.
•طراحی و توسعه نرم‌افزار: ایجاد نرم‌افزارهای کارآمد و با کیفیت با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن.
•تست و ارزیابی: اطمینان از عملکرد صحیح و بهینه نرم‌افزارها از طریق فرآیندهای دقیق تست و ارزیابی.
•پشتیبانی و نگهداری: ارائه خدمات پشتیبانی مستمر برای حفظ عملکرد بهینه نرم‌افزارها.

توسعه مبتنی بر هوشمندی

دپارتمان مهندسی نرم‌افزار با تمرکز بر توسعه مبتنی بر هوشمندی، در زمینه‌های زیر فعالیت می‌کند:
هوش مصنوعی (AI)
هوش مصنوعی به ما امکان می‌دهد تا سیستم‌های نرم‌افزاری با قابلیت‌های تحلیل و تصمیم‌گیری خودکار ایجاد کنیم. تیم ما با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، به توسعه راه‌حل‌های هوشمند می‌پردازد که می‌توانند در تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی روندها و بهینه‌سازی فرآیندهای کسب‌وکار مؤثر باشند.
داده کاوی (Data Mining)
داده کاوی فرآیندی است که به استخراج الگوها و اطلاعات پنهان از حجم‌های بزرگ داده‌ها می‌پردازد. ما با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته داده کاوی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها و استخراج اطلاعات ارزشمند برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های کسب‌وکار می‌پردازیم.
اینترنت اشیا (IoT)
اینترنت اشیا به ما امکان می‌دهد تا دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف را به اینترنت متصل کنیم و از این طریق داده‌ها را جمع‌آوری و تحلیل کنیم. تیم ما با توسعه راه‌حل‌های مبتنی بر IoT، به بهبود کارایی و اتوماسیون فرآیندهای صنعتی و خانگی کمک می‌کند.

بلاکچین (Blockchain)
بلاکچین یک فناوری نوآورانه است که امنیت و شفافیت در انتقال داده‌ها و تراکنش‌ها را تضمین می‌کند. ما با استفاده از بلاکچین، راه‌حل‌های امن و قابل اعتمادی برای مدیریت داده‌ها، قراردادهای هوشمند و تراکنش‌های مالی توسعه می‌دهیم.
تکنولوژی AR و VR
واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) به ما امکان می‌دهند تا تجربه‌های کاربری جدید و تعاملی ایجاد کنیم. تیم ما با بهره‌گیری از این تکنولوژی‌ها، به توسعه نرم‌افزارهایی می‌پردازد که می‌توانند در زمینه‌های آموزش، سرگرمی و کسب‌وکار تحول ایجاد کنند.
متاورس (Metaverse)
متاورس به عنوان یک فضای دیجیتالی مشترک و متصل، تجربه‌های مجازی و اجتماعی را فراهم می‌کند. ما با توسعه پلتفرم‌های متاورس، به ایجاد فضاهایی می‌پردازیم که کاربران می‌توانند در آن‌ها به تعامل، همکاری و کسب‌وکار بپردازند.

IRSA BTC