ایرسا برندینگ

دپارتمان برندینگ و شخصیت بخشی

صاحبــان کســب و کار، بــه جــز دغدغــه ی فــروش کالا و خدمــات، دغدغــه ی برندینــگ و فعالیــت هدفمنــد و پویــا در عرصــه ی محیطــی و فضــای مجــازی را نیــز دارنــد.
فعالیــت هایــی در زمینــه برندســازی، بازاریابــی، تبلیغــات و.. کــه مســتقیما بــر روی شــناخته شــدن و اخــذ ســهم بیشــتری از بــازار هــدف و در نتیجــه ســودآوری، تاثیــر دارد. گروه ایرســابرندینـگ، بـا هـدف مدیریـت کـردن ایـن قسـمت از فعالیـت هـای هـر کسـب و کار، بـه صـورت پروژه محور، شکل گرفته و با کادری مجرب و متخصص در این امر، در حال پیشروی می باشد.

ایرسا

برندینگ

دپارتمان برندینگ
شخصیت بخشی به کسب و کارها

شــخصیت ســازمانی شــرکت هــا بــا زندگــی تمامــی افــراد جامعــه امــروزی گــره خــورده اســت. کســب و کارهــای بــزرگ و کوچــک و حتــی خانگــی، گســترش زیــادی داشــته و بــا یکدیگــر بــه رقابــت مــیپردازنــد. ســود حاصــل از ایــن کســب و کارهــا، بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد. مزیــت رقابتــی از جملــه ی ایــن عوامــل مــی باشــد. امــا آن عاملــی کــه بــرای هــر شــرکت، بزرگتریــن ارزش محســوب مــی شــود، آشــنایی نــام تجــاری آن ســازمان و احســاس قرابــت مشــتریان بــا آن برنــد مــی باشــد. خلــق ایــن نــام تجــاری، تــاش بــرای شناســاندن آن و ایجــاد اطمینــان در مشــریان، بزرگتریــن هــدف کســب و کارهــا مــی باشــد. توجــه بــه رقبــا و تــلاش متخصصــان ایــن حــوزه، بــرای تدویــن اســتراتژی برندســازی موفــق، تمامــی کســب و کارهــای نوپــا را بــه برندســازی و یــا حتــی ری برندینــگ و خلــق نــام تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان تبلیغات و بازاریابی
تولید و عرضه

جلــب مخاطــب در گــرو داشــتن تبلیغــات و بازاریابــی جهتمنــد اســت. تبلیغــات و بازاریابــی مؤثــر، کلیــد موفقیــت تجــاری کســب و کار شماســت. شــناخت مخاطــب و تعییــن شــیوه درســت تبلیغــات، ســرمایه گــذاری بــر روی مشــتریان قدیمــی و کســب مشــتریان جدیــد، پشــتیبانی خدمــات و حفــظ رضایــت مشــتریان از اقداماتــی اســت کــه در بازاریابــی یــک محصــول بایــد در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن بایــد بــه اهمیــت اینترنــت در رونــد جزئــی زندگــی نیــز توجــه نمــود و بــرای ایجــاد بســتری مناســب جهــت حفــظ و ارائــه خدمــات بــه مشــتریان، برنامــه ریــزی کــرد. اســتفاده از ابــزار ایــن حــوزه هــم، موضــوع قابــل اهمیــت دیگــر مــی باشــد. چــون رســاندن پیــام در قالــب مناســب محتــوای آن، اصــل مهمــی در میــزان تاثیرگــذاری پیــام محســوب مــی شــود. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان تحقیقات و توسعه
شتاب به تولید

هـر سـازمان بخشـی از یـک صنعـت مـی باشـد و میتـوان بـه وضـوح در صنایـع پیشـرو،توســعه لحظــه ای تکنولــوژی و ارائــه محصــوالت و خدمــات نویــن را مشــاهده کــرد. محصــوالت و خدمــات نوآورانــه بــا ایــده هــای جدیــد ، محصــوالت و خدمــات قبلـی سـازمان هـا را از دور خـارج میکنـد. تحقیـق و توسـعه(R&D)تاثیـر مسـتقیمی بــر نــوآوری، بهــره وری، کیفیــت، ســطح اســتاندارد زندگــی، ســهم بــازار و نیــز دیگــر عواملــی کــه در افزایــش تــوان رقابتــی ســازمانها موثــر هســتند، دارد.واحــد تحقیــق و توسـعه، قلـب یـک شـرکت یـا سـازمان اسـت و نقـش آن تغذیـه تکنولوژیکـی شـرکت در همگامــی بــا رونــد پیشــرفت علــوم و دانــش و خواســته هــای مدیریــت اســت.
واحدهــای تحقیــق و توســعه بایــد جســتجوگر تکنولــوژی و نــوآوری باشــند . نــوآوری در یـک شـرکت زمانـی شـکوفا میشـود کـه همـه افـراد حاضـر در آن شـرکت به دنبـال خلـق ارزشهـای جدیـدی باشـند و ایـن موضوع در آن کسـب و کار نهادینه شـده باشـد.

IRSA BRANDING

ایرسا بی تی سی

دپارتمان مشاوره فنی و مهندسی

عمـده فعالیـت ایرسـا بـی تـی سـی همـراه بــا پشــتیبانی دقیــق و کارشناســانه، در راه انــدازی صفــر تــا صــد مراکــز دیتاســنتر و مـزارع اسـتخراج رمزارزهـا مـی باشـد. ایرسـا
بـی تـی سـی از روز احـداث تـا کنـون و تنهـا طــی چهارســال، موفــق بــه کســب گواهــی اعتمــاد مردمــی شــده اســت و در سرتاســر ایــران بــه عنــوان یکــی از خــوش نــام تریــن و معتبرتریــن خدمــات دهنــدگان بــا محوریــت آموزشــی و پژوهشــی شــناخته مــی شــود کــه همیــن امــر نویدبخــش اخبــار عالــی از ســری اقدامــات نوآورانــه ایرســا خواهــد بــود. ایرســا از ســال 1398 فعالیـت خـود را در زمینـه فنـاوری اطلاعـات و ارزهــای دیجیتــال آغــاز نمــوده و بــا هــدف ایجــاد یــک ســبک زندگــی نویــن و ایرانـی، بـه توسـعه اشـتغال زایـی و ارزآوری ویــژه ی ایــن صنایــع پرداختــه اســت و در ایــن میــان، بــا افتخــار، بیــش از 6700 پــروژه مشــاوره در جهــت ســرمایه گــذاری بــرای هممیهنـان عزیـز را بـه ثمر رسـانیده اسـت.

irsabtc

ایرسا

بی تی سی

دپارتمان مشاوره اقتصادی

درگاه ارائه خدمات اقتصادی در زمینه دیفای

بایــد صادقانــه بگوییــم کــه طــرز نگــرش شــما قابــل تحســین اســت زیــرا صنعتــی را بــرای فعالیــت و ســرمایه گذاری برگزیــده ایــد کــه کارشناســان خبــره مالــی جهــان اعتقــاد دارنــد، آینــده پولــی جهــان در اختیــار ارزهــای دیجیتــال (رمزارزهــا) میباشــد.
اگر شما آگاهانه وارد این صنعت نوین شوید، آن وقت میتوانید سودهای سرشاری را کسـب کنید. تیم کارشناسـان حرفهای و تلاشـگر ایرسا بی تی سی، در این راه همراه شـما هسـتند تا مشـتاقانه تمام تجربیات و دانش خود را با شـما به اشتراک بگذارند.
موفقیــت معاملــه گــران در ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم بــا واکنــش هــای هیجانــی و ناگهانــی آنــان در بــازار دارد. در همیــن جهــت مشــاوران مــا بــا کنتــرل ایــن نــوع ســوگیری هــای شــناختی بــه معاملــه گــران کمــک میکننــد تــا ایــن رفتــار هــا را کنتــرل نماینــد و در مســیر یــک تریــد موفــق گام بردارنــد.
تاریــخ امــور مالــی متمرکــز نشــان داده اســت کــه واســطه های متمرکــز میتواننــد مرتکــب فســاد یــا خطــای غیرعمــدی شــوند. در همیــن راســتا ایــن دپارتمــان قصــد دارد بــا راه انــدازی حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز بــا اســتفاده از بــلاک چیــن و مفهـوم غیرمتمرکز(دیفـای)، فسـاد، خطـای غیرعمـدی و نیـاز بـه اعتمـاد متمرکـز را از بیــن ببــرد و مســائل مربــوط بــه امــور مالــی را بــرای شــما عزیــزان تســهیل نمایــد. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان مشاوره فنی و مهندسی

درگاه ارائه خدمات  مهندسی در زمینه علوم کامپیوتر

باتوجه به ظهور گسـترده عصر ارزهای دیجیتال برای تبادالت مالی در سـطح خـرد و بیـن الملـل، نیـاز روز افـزون بـه مراکـز اسـتخراج رمـزارز، افزایـش یافتـه اسـت. مراکـزی کـه نـه تنهـا جهـت پشـتیبانی ایـن مبـادالت، الزام و ضـروری هسـتند، بلکـه بـرای سـرمایه گـذاران ایـن حـوزه نیـز، بـه مثابـه یـک کسـب و کار درآمـد زا، تلقـی مـی شـوند. تخصـص و اطلاع از روند علمـی به روز و دانش فنــی اجرایــی ایــن کســب و کار، جــزو جــدا نشــدنی از ایــن حــوزه مــی باشــد.اگر شما آگاهانه وارد این صنعت نوین شوید، آن وقت میتوانید سودهای سرشاری را کسـب کنید. تیم کارشناسـان حرفهای و تلاشـگر ایرسا بی تی سی، در این راه همراه شـما هسـتند تا مشـتاقانه تمام تجربیات و دانش خود را با شـما به اشتراک بگذارند.
موفقیــت معاملــه گــران در ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم بــا واکنــش هــای هیجانــی و ناگهانــی آنــان در بــازار دارد. در همیــن جهــت مشــاوران مــا بــا کنتــرل ایــن نــوع ســوگیری هــای شــناختی بــه معاملــه گــران کمــک میکننــد تــا ایــن رفتــار هــا را کنتــرل نماینــد و در مســیر یــک تریــد موفــق گام بردارنــد.
تاریــخ امــور مالــی متمرکــز نشــان داده اســت کــه واســطه های متمرکــز میتواننــد مرتکــب فســاد یــا خطــای غیرعمــدی شــوند. در همیــن راســتا ایــن دپارتمــان قصــد دارد بــا راه انــدازی حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز بــا اســتفاده از بــلاک چیــن و مفهـوم غیرمتمرکز(دیفـای)، فسـاد، خطـای غیرعمـدی و نیـاز بـه اعتمـاد متمرکـز را از بیــن ببــرد و مســائل مربــوط بــه امــور مالــی را بــرای شــما عزیــزان تســهیل نمایــد. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

دپارتمان آموزش

بــاور بــه اینکــه جهــان، در مرحلــه ی ورود بــه دوره ارزهــای دیجیتــال و تغییــر ســبک زندگــی ناشــی از آن مــی باشــد، انســان را بــه فکــر ســازگار کــردن خــود بــا ایــن ســبک زندگــی وا مــی دارد. بــر ایــن اســاس، نیــاز بــه آمــوزش بــرای حرکــت بــا ایــن تغییــر و آمـاده سـازی خـود بـا سـبک زندگـی جدیـد بـر هیـچ کـس پوشـیده نیسـت. آیـا از تغییـرات و آگاهــی از چگونگــی رفــع نیازهــای معیشــتی و روزمــره ی کلــی خــود و اطرافیــان آگاهــی داریــم؟ آیــا زیرســاخت هــای ابتدایــی ایــن ســبک زندگــی را مــیشناســیم؟ چگونگــی زندگــی در ایــن عصــر، نحــوه ی ســفر رفتــن، تماشــای یــک مسابقه ی فوتبال، خرید بلیط سینما و... همگی تحت تاثیر این تغییر خواهند بود.
پـس علـم بـه ایـن تغییر، چـراغ نیاز به آمـوزش را در درون هر فردی روشـن خواهد کرد.موفقیــت معاملــه گــران در ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم بــا واکنــش هــای هیجانــی و ناگهانــی آنــان در بــازار دارد. در همیــن جهــت مشــاوران مــا بــا کنتــرل ایــن نــوع ســوگیری هــای شــناختی بــه معاملــه گــران کمــک میکننــد تــا ایــن رفتــار هــا را کنتــرل نماینــد و در مســیر یــک تریــد موفــق گام بردارنــد.
تاریــخ امــور مالــی متمرکــز نشــان داده اســت کــه واســطه های متمرکــز میتواننــد مرتکــب فســاد یــا خطــای غیرعمــدی شــوند. در همیــن راســتا ایــن دپارتمــان قصــد دارد بــا راه انــدازی حــوزه امــور مالــی غیرمتمرکــز بــا اســتفاده از بــلاک چیــن و مفهـوم غیرمتمرکز(دیفـای)، فسـاد، خطـای غیرعمـدی و نیـاز بـه اعتمـاد متمرکـز را از بیــن ببــرد و مســائل مربــوط بــه امــور مالــی را بــرای شــما عزیــزان تســهیل نمایــد. تجــاری منحصربفــرد خودشــان جهــت تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان وادار میکنــد.

IRSA BTC

پروژه های جذب سرمایه گذار علاقه مندبه صنعت ارزهای دیجیتال

پروژه راه اندازی استخر ملی

پروژه راه اندازی صرافی بین المللی و راه اندازی رمزارز منطقه ایی

پروژه راه اندازی خط تولید دستگاه های استخراج رمز ارز